Image: Makalu
Image: MakaluImage: Makalu

COME RES Latvijā

COME RES projekta uzmanības lokā ir visa Latvija kopumā. Katrā no projekta partnervalstīm ir izveidots Nacionālais forums kā neformāla ieinteresēto pušu diskusiju forma. Tā darbu Latvijā koordinē Latvijas Vides investīciju fonds sadarbībā ar Fizikālās enerģētikas institūtu.

Lai sniegtu nozīmīgu ieguldījumu atjaunojamo enerģijas kopienu izveidošanai, to sekmīgai attīstībai un dzīvotspējīgiem darbības modeļiem, forums organizē ieinteresēto pušu dialogus piemērotāko risinājumu atrašanai; sniedz viedokli par politikas dokumentu un tiesību aktu projektiem, tā veicinot pārskatītās Atjaunojamās enerģijas direktīvas (REDII) nosacījumu pārņemšanu; izplata projekta rezultātus, tajā skaitā par labajām praksēm, un veicina to pielāgošanu Latvijas kontekstam; sniedz viedokli par jautājumiem, kuri saistīti ar atjaunojamās enerģijas kopienu perspektīvajām atbalsta programmām.

Latvijas nacionālā foruma kodolu veido 15 dalībnieki (ieinteresētās puses), savukārt uz tematiskajiem semināriem/politikas laboratorijām plānots aicināts 30-40 dalībnieku paplašināto grupu. Nacionālā foruma galvenie partneri ir ministrijas (Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija), plānošanas reģioni, enerģētikas aģentūras, pašvaldības un Latvijas Pašvaldību savienība, vietējās partnerības un NVO.

Par COME RES projektu

COME RES ir Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” finansēts projekts, kura vispārējais mērķis ir palielināt atjaunojamās enerģijas daļu elektrības sektorā. Projekta konkrētais mērķis ir veicināt un atbalstīt tādu ietvarnosacījumu izveidošanu, kuri sekmē atjaunojamo enerģijas kopienu veidošanos un darbību. Projekts novērtē reģionus ar jau attīstītu enerģijas kopienu pieredzi un sniedz atbalstu tiem reģioniem, kuros ir nozīmīgs enerģijas kopienu veidošanas potenciāls, bet enerģijas kopienas ir tikai attīstības sākuma posmā.

COME RES projekta redzeslokā ir dažādi enerģijas kopienas socio tehniskie risinājumi, tostarp izmantojot saules PV, vēja enerģijas, hidroenerģijas tehnoloģijas, enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas un integrētos risinājumus.

Latvijas partneri projektā

Fizikālās enerģētikas institūts (FEI)

1946.gadā dibinātais Fizikālās enerģētikas institūts (FEI) veic pētījumus ļoti nozīmīgās izcilības jomās; (I) enerģētikas sektora modelēšana un analīze Latvijas mērogā, izmantojot optimizācijas modelēšanas rīkus, (ii) enerģētikas – ekonomikas – klimata/vides kompleksā analīze un politikas pētījumi, (iii) ilgtspējīgas un drošas energoapgādes plānošana, (iv) energoefektivitātes politikas un pasākumu novērtēšana, v) atjaunojamo energoresursu un viedo tīklu izmantošana. Pētījumu rezultāti ir gan akadēmiski orientēti, gan tiek izmantoti politiku izstrādei: Latvijas virzīšanās pretim ilgtermiņa mērķim – klimatneitralitātes panākšanai 2050. gadā un attiecīgajiem vidēja termiņa pārejas pasākumiem, ņemot vērā prasības, kas saistītas ar 2030. gada mērķu sasniegšanu. FEI ir ilgstoša pieredze, konsultējot politikas veidotājus un plānotājus gan valsts, gan arī reģionālās un vietējās politikas līmeņos.

Latvijas Vides investīciju fonds

Latvijas Vides investīciju fonds ir dibināts 1997. gada 28. aprīlī. Fonda misija ir vides piesārņojuma samazināšana, veicinot vides aizsardzības projektu realizāciju un palielinot pašvaldību un kapitālsabiedrību kapacitāti sagatavot un realizēt kvalitatīvus un efektīvus vides aizsardzības projektus no projekta idejas līdz tās īstenošanai. Fonda darbība ir virzīta uz maksimālā vides uzlabojuma sasniegšanu, ieguldot finanšu resursus vides infrastruktūras sakārtošanas projektu realizācijā. Fonds nodrošina Klimata finanšu instrumenta (KPFI),kā arī Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansēto projektu ieviešanas uzraudzību.

Pievienojieties COME RES kopienai

KONTAKTI

Resursi

Country Report

Programma: Projekta sanāksme

COME RES projekts analizē atjaunojamās enerģijas kopienas (AEK) kā sociāltehnoloģiskas sistēmas. No tehnoloģiju skatupunkta projekts aptver...

Publication Date: 31 Jan 2022

Author: Aija Zučika

See the whole resource

Factsheet

Factsheet 1: The Potential of Community Projects in the Renewable Energy Sector

Dutch    English     German    Italian   Latvian    Norwegian   Polish  Portuguese      Spanish

This factsheet provides a concise overview of...

Publication Date: 26 Oct 2021

Author: Arthur Hinsch & Lucy Russell (ICLEI), Erik Laes & Kellan Anfinson (TU/e) - with contributions from all project partners

See the whole resource

Country Report

Report on the Latvian Stakeholder Desk Kick Off Meeting

Publication Date: 23 Feb 2021

Author: Aija Zučika, Ivars Kudreņickis, Gaidis Klāvs

See the whole resource