Image: Patrik Houstecky
Image: Patrik HousteckyImage: Patrik Houstecky

COME RES i Norge

Den norske referansegruppen til COME RES-prosjektet består av 29 organisasjoner og selskaper som alle deler en interesse for utvikling av fornybar energi. De er fra ulike sektorer, som for eksempel energibransjen (hovedsakelig kraftselskaper, utviklere og bransjeorganisasjoner), innbygger- og interesseorganisasjoner, eiendomsutviklere og matbransjen. Referansegruppen består også av medlemmer fra offentlig sektor, som kommuner og regionale myndigheter. Flere av medlemmene har lang erfaring med å produsere fornybar energi, eller med å utvikle systemer eller teknologi for å produsere fornybar energi.

Medlemmene av referansegruppen som kommer fra andre bransjer enn kraftsektoren deltar hovedsakelig fordi de ønsker å ta en aktiv rolle i energiomstillingen og vurderer å investere i produksjon av fornybar energi både for å redusere sine strømkostnader og sitt karbonavtrykk. Representanter for innbygger- og miljøorganisasjoner er med i referansegruppen fordi de er interesserte i fornybar energi som en måte å kutte klimagassutslipp på, samtidig som de er opptatte av hvordan vi kan bygge mer miljøvennlige samfunn. Den store bredden blant medlemmene av referansegruppen sikrer et mangfold av perspektiver og erfaringer, og gir grunnlag for gode samtaler.

Norge har en lang tradisjon med lokal kraftproduksjon hvor bønder eller landeiere er med på å omsette vannressurser til strøm. Men vi har likevel ikke per i dag mange eksempler på lokale energisamfunn der innbyggerne i lokalsamfunnet er med som medlemmer eller aksjonærer. Av den grunn fokuserer den norske referansegruppen ikke på én bestemt region eller teknologi, men benytter i stedet en mer åpen og utforskende tilnærning, og vil forske på ulike former for fornybar energi og lagringsteknologi, og ser på Norge som helhelt.

Om COME RES

COME RES er et prosjekt støttet av Horisont 2020 som har som mål å øke andelen fornybar energ i strømforsyningen. Prosjektet fokuserer på å fremme utviklingen og støtte implementeringen av rammeverk som legger til rette for etablering av lokale, fornybare energisamfunn. Dette gjøres ved å lære fra regioner som allerede har lang erfaring med lokale energisamfunn, og ved å støtte regioner som har potensiale til å utvikle lokale energisamfunn.

COME RES fokuserer på flere ulike teknologier, som solceller, vind, vannkraft, batterilagring og integrerte løsninger.

Norske partnere i prosjektet

CICERO

CICERO er Norges ledende institutt for tverrfaglig klimaforskning. Vi produserer ny kunnskap som bidrar til å løse klimautfordringen og styrker internasjonalt klimasamarbeid. Vi hjelper til med å løse klimaproblemet og styrke det internasjonale klimasamarbeidet ved å forutse og respondere på samfunnets klimautfordringer gjennom forskning og forskningsformidling av høy, internasjonal standard. CICERO har fått mye oppmerksomhet særlig for sin forskning på konsekvensene for klimaet av menneskeskapte utslipp, samfunnets svar på klimaendringer og inngåelse av internasjonale avtaler. Vi har også spilt en aktiv rolle i FNs klimapanel siden 1992. De senere årene har vi også utviklet en betydelig ekspertise innen klimafinans. CICERO har en nasjonal rolle som formidler av kunnskap om klimaendringer og er internasjonalt anerkjent for sin innovative klimakommunikasjon. Vi er i konstant dialog med offentlige og private beslutningstakere, offentlige myndigheter og sivilsamfunnet om klimautfordringene og hvordan disse kan løses .

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vanndrags- og energidirektorat (NVE) er underlagt Olje- og energidepartementet og har ansvaret for å forvalte Norges vann- og energiressurser. NVE skal sikre en samlet og miljøvennlig forvaltning av landets vassdrag, og fremme effektive kraftmarkeder og kostnadseffektive energisystem. NVE skal også bidra til en effektiv energibruk og sørge for forsyningssikkerhet i den nasjonale strømforsyningen, og har i tillegg ansvar for å tildele konsesjoner til kraftprosjekter.

Bli med i COME RES-fellesskapet

KONTAKT

Bakgrunnsmateriale

Country Report

Referat fra tredje møte i den norske referansegruppen i COME RES-prosjektet 16.11.2022

Møtet var det tredje og siste møtet i den norske referansegruppen i COME RES prosjektet og fant sted i CICEROs lokaler i Forskningsparken...

Publication Date: 24 Nov 2022

Author: Merethe Dotterud Leiren, Karina Standal (CICERO)

See the whole resource

Country Report

Referat fra andre møte i den norske referansegruppen i COME RES-prosjektet

Møtet ble arrangert av CICERO i samarbeid med NVE som er partner i COME RES prosjektet. Det var registrert 33 påmeldte deltagere til møtet som...

Publication Date: 26 Jan 2022

Author: Hege Fantoft Andreassen, Karina Standal, Stine Aakre (CICERO)

See the whole resource

Factsheet

Factsheet 1: The Potential of Community Projects in the Renewable Energy Sector

Dutch    English     German    Italian   Latvian    Norwegian   Polish  Portuguese      Spanish

This factsheet provides a concise overview of...

Publication Date: 26 Oct 2021

Author: Arthur Hinsch & Lucy Russell (ICLEI), Erik Laes & Kellan Anfinson (TU/e) - with contributions from all project partners

See the whole resource

Publication

The conditions for community energy to promote the energy transition

Renewable energy communities (RECs) can drive the uptake of renewables and social acceptance of the low-carbon energy transition in Europe. But...

Publication Date: 19 Nov 2021

Author: Karina Standal & Stine Aakre (CICERO) and Erik Laes (TU/e & VITO)

See the whole resource

Policy Brief

Policy Brief 1: Renewable Energy Communities - Are we nearly there?

English   Dutch   German   Italian   Latvian   Norwegian    Spanish  Polish   Portuguese

Community energy has come a long way in Europe and is...

Publication Date: 30 Apr 2021

Author: Arthur Hinsch, Carsten Rothballer, Julia Kittel (ICLEI) - based on work by the COME RES partners

See the whole resource

Agenda

Norwegian Stakeholder Desk Kick Off Meeting Agenda

Publication Date: 12 Jan 2021

See the whole resource